zaterdag 7 januari 2017

Must hawwe

Must hawwe


Ôfrûne novimber krige ik in mail fan Friesland Post mei de fraach oft ik in mûtse breidzje koe. Graach in grize mei wite pompeblêden. 

No, dat koe ik wol 😊


Ik makke der twa!


En it stiet yn it nûmer fan jannewaris fan de Friesland Post!   Mei it patroan.Dat patroan is fan my en ik jow it hjir yn it Frysk.

De mûtse wurdt rûn breide. Foar de folwoeksene mûtse haw ik breide mei priemmen nûmer 8 en dûbele tried fan akryl jern. Foar de bernemûtse haw ik mei inkele tried breide fan itselde jern en no mei priemmen nûmer 5. It patroan is foar beide itselde.Set 60 stekken op en breidzje in board fan 15 toeren, mei boardstek 2 rjocht, 2 averjocht.
Yn de lêste toer breidest de lêste 2 stekken tegearre. Dan hast noch 59 stekken.

No begjinne de skeane banen. Dat dochst sa: breidzje ôfwikeljend 10 stekken rjocht, 10 stekken averjocht.
Dat komt net hielendal út, want der is 1 stek "te min". Troch it dochs te dwaan, krijst fansels de skeane banen. 
Der moat ek mindere wurden. Dêrmei begjinst nei 3 toeren. Let op: it begjin fan de toer ferspringt no ek, want dat is hieltyd oan 't begjin fan dy earste baan mei rjochte stekken. It kin handich wêze om in markearder te brûken. Sels brûk ik in tried yn in oare kleur.


Yn it patroan stiet hieltyd tusken haakjes it  totaal oantal stekken.Toer 16 oant en mei 18: *10 rjocht, 10 averjocht*. Herhelje fan * oant * noch 2 x. Dat jildt ek foar alle folgjende toeren. (59 stekken).

Toer 19: *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 8 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 8 stekken averjocht*. (53 stekken)
Toer 20 oant en mei 22: *9 stekken rjocht, 9 stekken averjocht*. (53 stekken)
Toer 23: *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 7 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 7 stekken averjocht*. (47 stekken)
Toer 24 oant en mei 26: *8 stekken rjocht, 8 stekken averjocht*. (47 stekken)
Toer 27: *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 6 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 6 stekken averjocht*. (41 stekken)
Toer 28 oant en mei 30: *7 stekken rjocht, 7 stekken averjocht*. (41 stekken)
Toer 31:  *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 5 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 5 stekken averjocht*. (35 stekken)
Toer 32 oant en mei 34:  *6 stekken rjocht, 6 stekken averjocht*. (35 stekken)
Toer 35: *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 4 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 4 stekken averjocht*. (29 stekken)
Toer 36 en 37: *5 stekken rjocht, 5 stekken averjocht*. (29 stekken)
Toer 38: *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 3 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 3 stekken averjocht*. (23 stekken)
Toer 39: *4 stekken rjocht, 4 stekken averjocht*. (23 stekken)
Toer 40:  *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 2 stekken rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 2 stekken averjocht*. (17 stekken)
Toer 41:  *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 1 stek rjocht, 2 stekken averjocht tegearre breidzje, 1 stek averjocht*. (11 stekken)
Toer 42: *2 stekken rjocht tegearre breidzje, 2 stekken averjocht tegearre breidzje* (5 stekken)
Hele in tried toch de lêste 5 stekken en lûk goed oan en dan ôfhechtsje.


Haak mei wyt (of in oare kleur) de pompeblêden.
Begjin mei in magyske ring. Haak dêr yn earst 2 lossen en dan efterinoar 3 dûbele stokjes, 7 stokjes en dan wer 3 dûbele stokjes. Dan noch 2 lossen en 1 heale fêste yn de magyske ring. Lûk de ring ticht en lis in knoop yn de begjin- en eintried. Klear! Kinst mei de begjin- en/of eintried it pompeblêd op de mûtse fêst sette. 


Troch in tinnere of dikkere haaknulle te brûken, wurdt it pompeblêd grutter of lytser. Foar de grutte mûtse has ik pompeblêden haakt mei haaknulle 3 en 3½, foar de lytsere mûtse kin it wol mei haaknulle 2½ of 3. Omt de banen nei boppen ta smeller wurde, is het aardich om de boppenste pompeblêden wat lytser te meitsjen. 


Kinst ek in ekstra grutte meitsje! Mei dûbel jern en in hiele dikke haaknulle!


Haak safolle ast sels wolst en set se fêst op it plak datst moai fynst.
Sa makkest fan dyn selsbreidene mûtse dyn eigen unyke sksimplaar!


Mear patroanen fan pompeblêden kinst hjir fine.


Patroan fan Akkelien Smink - nifelwyfke.blogspot.nl  -  debreimeisjes.blogspot.nlGroetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

zondag 1 januari 2017

2017

2017


De earste dei fan 2017! 365 dagen lizze foar ús.
We kinne der sels wat moais fan meitsje!

Alle lok en seine tawinkse! 

Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

donderdag 15 december 2016

Pompeblêden, lyts en grut

Pompeblêden, lyts en grut


It is al wer in skoft lyn dat der nijs wie fan it Nifelwyfke. It Breimeisje is drok, dan sjitte de Fryske blogjes de by yn. 

No ha 'k al dwaande west mei de yndieling en der is in nije side, "Pompeblêden", dêr kinst no alle patroantsjes fan pompeblêden maklik werom fine.

Hjir is noch in patroan:


Begjin mei in magyske ring. Dan haakst yn dy ring 2 lossen, 3 dûbele stokjes, 7 stokjes, 3 dûbele stokjes, 2 lossen, 1 heale fêste. Slút de magyske ring en lis in knoop yn de begjin- en eintried. Kinst mei dizze trieden in luske meitsje om it pompeblêd op te hingjen. Mar kinst se ek brûke om it op wat fêst te setten.

Mei in dikkere of tinnere haaknulle krijst gruttere of lytsere pompeblêden. En mei dûbel jern en in hiele dikke haaknulle krijst in hiel grut pompeblêd!


Yn 't wyt binne se ek moai, wintersk!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 


maandag 10 oktober 2016

Fryske patroanen

Fryske patroanen


Der wurdt hjir yn'e hûs noch altyd fan alles nifele, haakt en breide, mar it is op dit stuit net sa Frysk... 

Al sit ik wol te "stinnen" op in Frysk projekt. Dat sit sa:
in pear jier lyn krige ik âlde wol fan in freondinne:


In soad donkerblaue wol.


In bytsje read en ek wat wyt. Al is it net yn- en ynwyt.


En noch wat swarte wol.

Eins wol ik fan de reade, wyte en blaue wol in tekken meitsje. Mei Fryske patroanen. Yn de boeken fan Stella Ruhe, Visserstruien en Visserstruien 2 (sjoch ek hjir) ha ik allegearre Fryske patroanen fûn. Mar it is lêstich, want ik moat sels betinke hoefolle stekken ik brûke sil en it is ek spannend hoe grut de tekken wurde kin met it jern dat ik ha....

No hie ik noch in moaie bol jern en dêr woe ik in sjaal of sa fan meitsje.


En ik ha betocht dat ik no earst mar ris sa'n patroan teste sil :-)

Ik ha 85 stekken en ha it patroan fan de twadde trui fan Paesens-Moddergat útsocht. Ik ha it wol wat feroare, want ik wol der gjin kabels yn ha. Ik ha no allinne rjocht en averjochte stekken en dan is de sjaal oan beide kanten moai. Alteast: dêr gean ik fan út ;-)


Ik fyn de Fryske patroanen machtich moai, foaral dy fan Wierum en Paesens Moddergat! 
Miskien wurdt it dochs noch wat mei myn Fryske tekken. Dat ik yn it nije jier eltse moanne in stik klear ha. Dat soe wol in aardich projekt wurde kinne.
Earst dizze sjaal mar ris breidzje!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

maandag 12 september 2016

Kuierje

Kuierje


Myn man hie in snipperdei en hy woe fuort, der op út en earne kuierje. En ik gie mei. 
We binne nei it noarden fan Fryslân riden, nei  it Kweldercentrum Noarderleech. Dit sintrum is iepen al is it net bemanne. 


Der is fan alles te sjen binnen. En wat grappich: de tafeltsjes ha de learzens oan :-)


We hawwe in moai ein kuiere. We wiene net allinnich:


In skitterende dei!


It kwelder-effekt wie no net goed te sjen, it wie no droech. Dat kinst hjir moai sjen:


Der wiene net allinne skiep,


 ek kij


 en hynders.


Yn in oare tiid fan it jier moatte we hjir noch mar ris hinne! Machtich moai!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

maandag 15 augustus 2016

Apesturt

Apesturt


Op myn nije aginda woe ik wat borduere. Dit kear is it in apesturt wurden:


Doe't ik der mei dwaande wie, tocht ik oan dit Fryske boek:


@pesturt, skreaun troch Anny de Jong. It is een jeugdboek, in grappich, mar ek spannend ferhaal!

Lang lyn dat der wat te lêzen wie by it Nifelwyfke... Ik tink dat der meikoarten wol wer in berjocht folgje sil :-)


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

zaterdag 14 mei 2016

Yn'e bak

Yn'e bak


Dizze moarn wie ik yn'e bak. No ja, yn café De Bak yn Ljouwert.


Op sneontemoarns wurdt dêr it radio-programma Op & Ut makke, fan Omrop Fryslân.


Hjoed wie myn oare helte, Ruben Korfmaker, gast oan tafel! 


It wie mar in koart petear, spitigernôch, oer it boek dat Ruben skreaun hat, Cantor. Douwe Heeringa wie lykwols tige entûsjast oer it boek en sil der moarn noch wat tiid oan bestede yn syn programma "Mei Douwe". It passet ek hiel goed yn dat programma omt musyk tige wichtich is yn it boek. 
 

It wie moai om mei te meitsjen, gesellich dêr yn De Bak, mei in bak kofje derby:


Hjir kinst it petear fan dizze moarn noch werom harkje. It is oan it ein fan it lêste oere.

Nije wike sneon is de presintaasje fan it boek, in'e biblioteek yn Snits, fan 15.00 - 16.00 oere. Tige wolkom!


Sjoch ek leescantor.nl en de facebookside.

#leescantor


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach!