maandag 10 oktober 2016

Fryske patroanen

Fryske patroanen


Der wurdt hjir yn'e hûs noch altyd fan alles nifele, haakt en breide, mar it is op dit stuit net sa Frysk... 

Al sit ik wol te "stinnen" op in Frysk projekt. Dat sit sa:
in pear jier lyn krige ik âlde wol fan in freondinne:


In soad donkerblaue wol.


In bytsje read en ek wat wyt. Al is it net yn- en ynwyt.


En noch wat swarte wol.

Eins wol ik fan de reade, wyte en blaue wol in tekken meitsje. Mei Fryske patroanen. Yn de boeken fan Stella Ruhe, Visserstruien en Visserstruien 2 (sjoch ek hjir) ha ik allegearre Fryske patroanen fûn. Mar it is lêstich, want ik moat sels betinke hoefolle stekken ik brûke sil en it is ek spannend hoe grut de tekken wurde kin met it jern dat ik ha....

No hie ik noch in moaie bol jern en dêr woe ik in sjaal of sa fan meitsje.


En ik ha betocht dat ik no earst mar ris sa'n patroan teste sil :-)

Ik ha 85 stekken en ha it patroan fan de twadde trui fan Paesens-Moddergat útsocht. Ik ha it wol wat feroare, want ik wol der gjin kabels yn ha. Ik ha no allinne rjocht en averjochte stekken en dan is de sjaal oan beide kanten moai. Alteast: dêr gean ik fan út ;-)


Ik fyn de Fryske patroanen machtich moai, foaral dy fan Wierum en Paesens Moddergat! 
Miskien wurdt it dochs noch wat mei myn Fryske tekken. Dat ik yn it nije jier eltse moanne in stik klear ha. Dat soe wol in aardich projekt wurde kinne.
Earst dizze sjaal mar ris breidzje!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

maandag 12 september 2016

Kuierje

Kuierje


Myn man hie in snipperdei en hy woe fuort, der op út en earne kuierje. En ik gie mei. 
We binne nei it noarden fan Fryslân riden, nei  it Kweldercentrum Noarderleech. Dit sintrum is iepen al is it net bemanne. 


Der is fan alles te sjen binnen. En wat grappich: de tafeltsjes ha de learzens oan :-)


We hawwe in moai ein kuiere. We wiene net allinnich:


In skitterende dei!


It kwelder-effekt wie no net goed te sjen, it wie no droech. Dat kinst hjir moai sjen:


Der wiene net allinne skiep,


 ek kij


 en hynders.


Yn in oare tiid fan it jier moatte we hjir noch mar ris hinne! Machtich moai!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

maandag 15 augustus 2016

Apesturt

Apesturt


Op myn nije aginda woe ik wat borduere. Dit kear is it in apesturt wurden:


Doe't ik der mei dwaande wie, tocht ik oan dit Fryske boek:


@pesturt, skreaun troch Anny de Jong. It is een jeugdboek, in grappich, mar ek spannend ferhaal!

Lang lyn dat der wat te lêzen wie by it Nifelwyfke... Ik tink dat der meikoarten wol wer in berjocht folgje sil :-)


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

zaterdag 14 mei 2016

Yn'e bak

Yn'e bak


Dizze moarn wie ik yn'e bak. No ja, yn café De Bak yn Ljouwert.


Op sneontemoarns wurdt dêr it radio-programma Op & Ut makke, fan Omrop Fryslân.


Hjoed wie myn oare helte, Ruben Korfmaker, gast oan tafel! 


It wie mar in koart petear, spitigernôch, oer it boek dat Ruben skreaun hat, Cantor. Douwe Heeringa wie lykwols tige entûsjast oer it boek en sil der moarn noch wat tiid oan bestede yn syn programma "Mei Douwe". It passet ek hiel goed yn dat programma omt musyk tige wichtich is yn it boek. 
 

It wie moai om mei te meitsjen, gesellich dêr yn De Bak, mei in bak kofje derby:


Hjir kinst it petear fan dizze moarn noch werom harkje. It is oan it ein fan it lêste oere.

Nije wike sneon is de presintaasje fan it boek, in'e biblioteek yn Snits, fan 15.00 - 16.00 oere. Tige wolkom!


Sjoch ek leescantor.nl en de facebookside.

#leescantor


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 

woensdag 11 mei 2016

Memmedei

Memmedei


Foar ús Mem makke ik in kadootsje, foar Memmedei:


Op dit boardsje tekene ik hartsjes mei stiften foar op diggelguod. Ik boude dit gedichtsje om sadat it in "elfje" waard, is dat in alveke yn it Frysk?

Mem
grut foarbyld
in lústerjend ear
de alderleafste grutte skat
Memmedei

Selsmakke kadootsjes binne spesjaal. Myn soan makke foar my in bon: hy giet mei my in broadsje iten en hy betellet. Fyn ik hiel gesellich!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! donderdag 28 april 2016

Borduere

Borduere


Op dizze blog seach ik dat der plestik kanvas bestiet en dêr kinst op borduere. Dat like my wol wat, mar ik hie noch nea heard fan plestik kanvas en ik wist ek net wêr't ik soks keapje koe. 
En doe seach ik it samar by de Dorcas-winkel! Samar een gelokje! Ik hie der al oer skreaun op myn oare blog, mar hjir lit ik myn earste projekt sjen! Ik seach foar ynspiraasje op it wrâldwide web en seach hjir dit:


Dat woe ik ek meitsje! It gie al wat oars want ik rekkene yn gatsjes, mar it giet just om de krúskes. Myn eksimplaar is no wat smeller.
En ik borduerde mei katoen en dat is oan de tinne kant. Yn de foarbylden wurde heale krúskes borduerd en ik ha hele krúskes makke.


En dan noch blau derby:


In ring deromen dan tichtmeitsje. Dat haw ik ek mar mei in soarte fan krúskes dien.


De takommende doch ik mei dikker akryl jern, en dan mei heale krúskes. Dan kostet it ek minder tiid om it te meitsjen!


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach! 


dinsdag 29 maart 2016

Buorlju

Buorlju


Ús buorlju binne ferhúze. Dat fine we spitich, mar se wenje noch wol in bytsje yn'e buert.
Ik woe wat jaan en ik makke in lytse slinger. Dêr haw ik een pear húskes foar haakt:Ik haakte mei fêsten, 12 lossen en dêrop 11 fêsten, 11 toeren. En dan dakjes, dy binne alle fjouwer in bytsje oars. Twa mei "trepgevels" en twa mei in skeef dak.


Se binne mei syn fjouweren en dêrom die ik fjouwer húskes. Ik woe der wat op borduere en dat moast in wurd fan fjouwer letters wurde. Dan kinne jo fansels foar HOME kieze. Dat die ik net, it is THÚS wurden. 


We hoopje dat se harren gau thús fiele yn harren nije hûs!


En dat se ús net ferjitte :-)


In kuorke mei ferjit-my-net-plantsjes en Buorman & Buorman derby! Mear dêroer stiet hjoed op myn oare blog


Groetnis fan It Nifelwyfke!

Reagearje? Graach!